Storskalig avloppsrening

Kontaktperson

Fredrik Wangler

CEO
fredrik.wangler@ecofiltration.se
+46 (0) 70-672 55 55

Reaktiva filter för storskalig avloppsrening

Ecofiltrations reaktiva filtermaterial kan användas för storskalig avloppsrening av fosfor, särskilt där existerande lösning och infrastruktur kräver en robust och underhållsfri teknik. Filtermaterialen kan appliceras och kombineras i olika bassänger, behållare eller containrar beroende på i vilken del av processen tekniken sätts in i. Krav på rening, vattenmängd, krav på yteffektivitet och bytesintervall samt logistiska utmaningar avgör storleken på filtren. Olika filtermaterial kan också kombineras beroende på reningsbehovet.

Storskaliga fosforfilter – slutpolering

Ecofiltrations fosforfilter binder upp till 100 % av fosforn och är ett naturligt alternativ till kemisk fällning, framförallt i mindre reningsverk, där det inte är möjligt att använda kemikalier. Filtret klarar av att rena mycket låga halter av fosfor i det utgående vattnet, 0,1 – 0,3 mg/l och den mest effektiva lösningen är filter för mindre reningsverk med krav på 0,5 – 5 mg/l. Ett fosforfilter placeras i slutet av reningsprocessen som en mobil eller fast installation med befintliga bassänger där det är möjligt.

Initiala tester har visat sig mycket framgångsrika, med mycket god rening och god bakteriereducering. Läs gärna mer om vårt test som genomförs på ett avloppsreningsverk i Somerton, Storbritannien.

Behandling av slam

För behandling av slam finns två möjliga alternativ. Dels kan ett fosforfilter användas för att fånga upp fosforn i det fosforrika rejektvattnet från slamavvattningen, likt slutpolering. Eller så kan slammet behandlas med ett finkornigt filtermaterial för stabilisering och förtjockning som ett alternativ till kalk och vissa polymerer. Teoretiskt kan filtermaterialet binda upp till 12 % av sin egen vikt. Så höga halter gör slutprodukten mycket värdefull och kan direkt användas som jordförbättringsmedel.

Ecofiltration genomför löpande tester på olika slags slamtyper för att bättre förstå både dosering och effekt. Kontakta oss gärna för mer information och samarbetsförslag.

Bakteriereducering

Filtermaterialet har mycket goda bakteriereducerande egenskaper, tack vare materialets initialt höga pH och specifika yta. Initialt reduceras 99.99 % av oönskade patogener och filtret lämpar sig väl för reningsverk som har behov av en enkel lösning med hög hygieniserande förmåga. Samtidigt som filtret är bakteriereducerande tar det också upp fosfor. Nyttan blir alltså dubbel.

Bräddningsfilter med komplett avloppsrening

Alla vattenreningsverk har bräddningspunkter, både i själva reningsverket och i ledningsnätet, där allt större flöden av obehandlat vatten transporteras på grund av klimatförändringar och översvämningar. De flesta vattenreningsverk har ingen rening av detta vatten, vilket betyder att vattnet som släpps ut till naturen och recipient är helt obehandlat. Med ett reaktivt filter kan fosforn fångas upp innan det släpps ut och materialet kan användas som jordförbättringsmedel där det gör nytta.

Odörbehandling med OdorAway

Ecofiltration erbjuder också ett mycket effektivt odörfilter, OdorAway, som kan neutralisera svavelväte från exempelvis pumpstationer. OdorAway är betydligt mer effektivt än aktivt kol och helt överlägset biologiska filter såsom bark: en mycket mindre mängd krävs för samma resultat, samtidigt som filtret håller längre. Det mättade filtret kan sedan blandas i exempelvis anläggningsjord och återvinnas.

Kontakta Ecofiltration för mer information.

 

Kontaktperson

Fredrik Wangler

CEO
fredrik.wangler@ecofiltration.se
+46 (0) 70-672 55 55
 
 

Kontakta oss