Ecofiltration Lake Treatment

Ett helhetskoncept för restaurering av sjöar och vattendrag

Döda och syrefattiga sjö- och havsbottnar orsakas av långt gående övergödning, framförallt från fosfor- och kväveläckage från jordbruk, enskilda avlopp och större reningsverk. Fosforläckaget bidrar till algblomning och övergödning i sjöar och sedimenteras efter hand och skapar på så sätt en, ibland, helt död sjöbotten. Denna syrefattiga miljö påverkar hela ekosystemet i vattnet och till exempel fiskens möjlighet till reproduktion. Det övergödda vattnet driver sedan vidare ut i till exempel Östersjön och orsakar i sin tur till extern belastning på havet.

Genom att stoppa de externa läckagen innan de når recipient och samtidigt behandla internbelastningen så kan sjöar, vikar och andra vattendrag bli fria från övergödning. Att uppehålla en god vattenkvalitet av sjöarna har också stor betydelse för de boende kring sjöarna och vattendragen, som gärna använder sjön som rekreationsområde.

Lake Treatment™ – ett modulärt helhetskoncept

Helhetskonceptet är uppbyggt av olika steg som leder till en eller flera lämpliga lösningar. Ecofiltration genomför först en förstudie för att identifiera omfattningen av både inkommande extern belastning och intern belastningen i vattnet. När dessa har identifierats föreslås sedan applicering av lämpliga åtgärder i hela kedjan som slutligen nyttiggör det mättade filtret och sedimentet i form gödningsmedel.

Exempel på material och förutsättningar för att genomföra Lake Treatment™ (bestäms av förstudie):

  • Pump med förmåga att lyfta bottenvatten till filtermaterialet.
  • Slang som förankras med uppåtriktat intag ca 0,5 m ovanför djuphålans botten eller på annan plats.
  • Filtermedia i säckar placerade i omslutande kärl alternativt på pall på vattentät gummimatta i lokalen.
  • Säckar med filtermedia används parallellt. Pumpslang med fördelare används så att lika mängd vatten behandlas simultant i alla filter.
  • Utgående renat vatten leds i slangar från kärlen tillbaka till sjöns vattenyta.

Sedimentrestaurering

Sedimentrestaurering syftar till att behandla bottensedimentet på plats (in situ) för att stoppa fosforläckaget och dess övergödande effekt. Restaureringen kan ske på olika sätt med Ecofiltrations reaktiva filtermaterial Polonite® och finmaterialet Polonite Stabilizer™. Det finns olika typer av muddringstekniker och Ecofiltration samarbetar med den partner vars metod lämpar sig bäst i varje enskilt fall. Sugmuddring kombinerat med avvattning och nyttiggörande är en bra kombination i det fall sedimentet ska återvinnas som gödning.

Kontakta Ecofiltration för mer information om sjörestaurering och sedimentbehandling med reaktivt filtermaterial.

 
 

Kontakta oss