Decentraliserade fosforläckage

Fosforläckage från jordbruket är en stor källa till övergödning, där mycket fosfor läcker från åkrar ned i diken med vidare transport ut i vattendrag, sjöar och hav.

Den mesta avrinningen sker i samband med vårens issmältning samt höstregnen. Med hjälp av vårt filtermaterial kan stora mängder fosfor fångas upp redan i dikena och därmed hindras från att nå våra vatten. Dessutom kan näringen återvinnas på samma åker direkt vid filterbytet. Vårt filtermaterial kan också vara behjälpligt vid sjörening för att fånga upp fosforn från vattnet från avvattningen av sedimenten.

Läs mer om våra möjliga applikationer nedan och kontakta oss gärna för att berätta mer om ditt problem med fosfor.

Decentraliserade fosforläckage

Gård med djurhållning och gödselhantering (1)

Slam och gödsel kan vara en miljöfara då de riskerar att läcka ut övergödande näringsämnen, såsom kväve och fosfor, till närliggande sjöar och vattendrag. Ecofiltration skräddarsyr fosforfilter för att behandla olika varianter av avrinningsvatten från gödselplattor, -högar och -bassänger. En av lösningarna består av utbytbara fosforfilter som installeras direkt i dräneringsdiken, vilka med fördel kan stärkas upp med efterföljande sedimenteringsdammar för att fånga upp eventuell förbipasserande fosfor.

Dikesfilter (2)

Avrinningsvatten från jordbruket har definierats som en av de största källorna till övergödning av vattendrag. Dikesfilter med Polonite är ett kostnadseffektivt sätt att stoppa övergödning och lokalt återvinna näringsämnen till jordbruksmark som ett gödningsmedel.

Enskilt avlopp (3)

Enskilda avlopp (med undantag infiltrationsbäddar) kan enkelt uppgraderas med antingen ett fosforfilter, som placeras sist i reningskedjan, eller genom att installera ett komplett minireningsverk med ett integrerat utbytbart fosforfilter. Läs mer om enskilt avlopp här.

Fosfordammar och våtmarker (4,5)

Fosfordammar och våtmarker är en vanlig metod att fånga upp avlopps- eller avrinningsvatten. Dammarna sedimenterar fosforn, men släpper näringsämnet över tid. Reduktionsförmågan beror dock på våtmarkens utformning och uppnår inte förväntad funktion under kalla perioder. Genom att uppgradera och komplettera dammarna med fosforfilter kan funktionen och reningen av fosfor förbättras avsevärt och filtermaterialet kan återanvändas som gödningsmedel.

Restaurering av sjöar (6)

Övergödda sjöar kan restaureras genom att pumpa upp och filtrera sjövattnet genom filtermaterialet, för att sedan släppa ut det till vattenkällan igen. Fosforn har tagits upp av filtermaterialet som kan återanvändas som gödningsmedel. Läs mer om vårt koncept Lake Treatment här.

 
 

Kontakta oss