Tummelsta samfällighet

Att klara av reningskrav för hög skyddsnivå

Tummelsta är en samfällighet utanför Eskilstuna vid sjön Borsten, ett sommarstugeområde med 78 stugor. Under hösten 2013 beslutades det att bygga en reningsanläggning för 45 hushåll och efter ytterligare 2,5 år byggdes anläggningen ut för 15 hushåll till, för att klara av det ökade flödet av avloppsvatten. Den största utmaningen var att klara av reningskraven på 90% reduktion av fosfor i avloppsvattnet med en lösning som samtidigt skulle vara miljövänlig.

Markbäddar med fosforfilter

Lösningen blev att utöka reningsverket med fler septiktankar, sandbäddssektioner och filterbrunnar för att se till att reningsverket kan klara av fler hushåll i framtiden. Reningsverket var dimensionerat för 150 p.e men klarar av upp till 200 p.e tack vare utökningen. Tillsammans med de boende i Tummelsta tog Ecofiltration fram en lösning för fosforreningen där avloppsvattnet leds från pumphuset till en septiktank, var slammet separeras. Vattnet fortsätter sedan genom en sandbädd och som ett sista steg filtreras vattnet genom en container som innehåller Polonite i bulk.

Överträffar kraven på fosforreningtummelsta-webben

Lösningen har visat sig vara extremt positiv, och reningen av fosfor överträffar kraven tiofalt, <0,05 mg/l Tot-P. Miljökontoret har bekräftat att det är en minst 90-procentig reduktion av fosfor och BOD med detta reningsverk, upp till 99%, vilket också möter områdets krav för hög skyddsnivå. Tack vare denna lösning som Ecofiltration har installerat med en utökning av reningsverket och fosforrening med Polonite, så förhindras ytterligare utsläpp av fosfor och övergödning. Dessutom kan Tummelsta använda det mättade filtermaterialet som gödningsmedel i området.

  • Tummelsta, Eskilstuna
  • Samfällighet med enskilda avlopp och ett reningsverk för 150 p.e
  • Utmaning: Att klara av en 90% reduktion av fosfor med en miljövänlig lösning
  • Lösning: Markbäddar med Polonite i bulk
  • Enkelt att installera, enkelt att underhålla, överträffar kraven på fosforrening
  • Entreprenör: Ericsson och Söner Åkeri AB

tummelsta-webben-2

 

 
 

Kontakta oss