SWIM

Small-Scale Wastewater treatment systems based on Innovative filter Materials

Paketerade lösningar kommer att bli viktiga för att lösa fosforutmaningarna. Fosfor är den komponent som utlöser tillväxt av alger, sänker ljuspenetrering och syrenivåer i havet – med andra ord bidrar i stor utsträckning till övergödning. Vidare orsakar fosfor estetisk nedbrytning av ytvattenförekomster och minskar överlevnaden av vattenlevande organismer.

PROJEKTBESKRIVNING

SWIM (Small-Scale Wastewater treatment systems based on Innovative filter Materials) skall utveckla innovativa lösningar för småskalig avloppsrening som bygger på nya filtermaterial som kan återvinnas. De paketerade lösningarna baseras på en serie av filter som kan reducera 100% av fosforn, 50% av kvävet och 99,9% av bakterierna i avloppsvatten samtidigt som näringsämnen kan återvinnas, i synnerhet fosfor. Lösningarna är passiva, enkla, billiga och säkra att installera och underhålla, vilket gör dem till de bästa lösningarna för att uppgradera eller installera de 20 miljoner europeiska avloppssystem som krävs för att uppfylla EU:s vattendirektiv.

PROJEKTLÖSNING

De paketerade lösningar som skall genereras i SWIM-projektet är passiva behandlingslösningar som är enklare, billigare och säkrare att installera och underhålla än dagens lösningar, men som ändå kan uppnå en fullgod rening. Det innebär att dessa lösningar är de mest effektiva för att uppgradera eller installera de 20 miljoner europeiska enskilda hushållens avloppssystemen. Detta krävs för att uppfylla EU:s vattendirektiv.


En majoritet av de enskilda hushållens system för vattenrening, sett till ett globalt perspektiv, baseras på olika mark- och infiltrationslösningar som kan filtrera resterande suspenderat material men är mycket dåliga på att fånga näringsämnen. Mer avancerade system såsom ”paketerade avloppsreningsverk” klarar ofta reningen mycket bättre men metoden har ett dock ett antal nackdelar såsom energibehov, omfattande installation och underhållskostnader för ett enskilt hushåll, och kan vara speciellt svåra att installera på landsbygden där infrastrukturen inte är helt utvecklad. Vissa av lösningarna använder även kemikalier för att fälla ut fosforn vilket bidrar till toxicitet och oförmåga att återvinna näringsämnen. Beräkningar visar att utsläppen av fosfor från enskilda avlopp i många länder, till exempel Sverige, kan vara likvärdiga eller högre än alla de kommunala avloppsanläggningarna.

Övergödningen av Östersjön är en europeisk fråga, och ett svenskt-polskt konsortium har inrättats för att ta itu med problemet med näringsavskiljning och återvinning i småskaliga decentraliserade system för vattenrening. I konsortiet samverkar Ecofiltration Nordic AB, Biotech Sp z o.o. , DOT-EKO och POMInnO, samt KTH – Kungliga Tekniska högskolan med fokus på miljöteknik.

Förväntade effekten utav projektet SWIM är:
1. Minskat utsläpp av näringsämnen till vattenkällor, förhindrande av övergödningsprocessen och därmed skydd av vattenlevande organismer och vattenkvalitet.

2. Ökad återvinning av fosfor som kan minska användningen av handelsgödsel, vilket minskar användningen av den begränsade fosfortillgången och ger kostnadsbesparingar för jordbruket.

Ladda gärna ner information om projektet som PDF på engelska eller på polska

 swim-bild

 
 

Kontakta oss