Polonite® framgångsrikt testat på engelskt avloppsreningsverk

Isle Utilities, en engelsk konsultfirma, presenterar slutresultaten från ett pilotprojekt med filtermaterialet Polonite på ett kommunalt avloppsreningsverk i Somerton, England.

I juni 2014 presenterade Ecofiltration Nordic AB sitt reaktiva filtermaterial, Polonite, på UK TAG (Technology Approval Group) och under sommaren 2016 sattes ett pilotprojekt igång för att testa hur Polonite klarar av fosforrening och bakteriereduktion på ett större avloppsrenings-verk. Piloten genomfördes på avloppsreningsverket Somerton i England, med ett vattenflöde motsvarande för 21 000pe.

Pilotprojektet genomfördes tack vare ett samarbete mellan sex av Storbritanniens tio vattenverk (Anglian Water, Irish Water, Severn Trent Water, United Utilities, Welsh Water och Wessex Water). Syftet med projektet var att verifiera filterbäddstekniken med Polonite som alternativ till kemisk fällning då Environment Agency (EA) i Storbritannien inför krav på fosforrening på många små till medelstora avloppsreningsverk. Piloten genomfördes som ett stresstest med start i juni, under 12 veckors tid.

Polonite är ett behandlat kalciumsilikat med porösa egenskaper. Genom en reaktion mellan kalcium och fosfaterna i avloppsvattnet fångas fosfor upp i materialet och kan efter användning frigöras långsamt som ett gödselmedel. Tidigare studier har visat att Polonite klarar av att reducera totalfosforhalter i avloppsvatten ner till 0,1–0,3 mg/l tack vare enkel filtrering genom materialet. Dessutom har Polonite visat sig klara en 99-procentig bakteriereduktion. Det reaktiva mineralet har en livslängd på upp till 5 år vid ett lågt dygnsvattenflöde, samtidigt som det mättade materialet kan användas som långsamverkande gödningsmedel efter nyttjande.

Avloppsvatten som filtreras genom Polonite har till en början ett högt pH, pH 12, som succesivt sänks till pH 8-9. Ökningen i pH kommer från det initiala höga innehållet av kalcium i Polonite vilket sedan sänks under tiden materialet används. Tidigare tester med bark har visats sig ge en bra reduktion av pH:t.

Målet med pilotprojektet var att fastställa:

  • hur effektivt Polonite binder fosfor
  • hur pH ändras med tiden

Huvudresultaten från pilotprojektet med Polonite indikerar följande, baserat på framgångskriterierna:

  • Fosforrening. Polonite anses vara framgångsrikt vad gäller fosforrening då >90% total fosfor togs bort under de första sex veckorna, vid ett flöde på 2 l/min.
  • pH-kontroll. Bark anses vara framgångsrikt för att neutralisera pH i utloppsvattnet från Polonite de första 5 veckorna. Vattnets uppehållstid i barken ökades under testet för att uppnå önskat pH.
  • Desinficering. Även fast Polonite tillsammans med barken inte mötte pilotprojektets mål om 99% bakteriereduktion, sannolikt beroende på för kort uppehållstid, så uppfyllde kvaliteten på utsläppsvattnet ändå kraven för EU:s vattendirektiv för badvatten, med temporära undantag för vecka 5 och 7.

Fortsättning på projektet är just nu under diskussion, vilket skulle innebära en möjlighet att bättre förstå den exakta livslängden hos Polonite under givna förhållanden. I tillägg analyseras användningen av fosfor i mättad Polonite på Universitetet i Reading med materialprover tagna från använd Polonite i Somerton. Syftet är att verifiera näringsinnehåll, fosforhalt och växtupptag i det mättade filtermaterialet såväl som sorptionsförmåga av tungmetaller.

Klicka här för att läsa inlägget på engelska på Ilse Utilities sida.

Läs mer i kategorin: Aktuellt