Öka investeringarna i avloppsnätet

Både under sommaren och hösten så har vi kunnat läsa som olika problem som kommuner har med utsläpp av avloppsvatten på grund av otillräcklig kapacitet eller felkopplingar i avloppsnätet.

Värmdö kommun har problem med utsläpp från en pumpstation och har släppt ut avloppsvatten i Torsbyfjärden och Mörtnäsviken. När det blev badförbud skrev över 550 personer boende i kommunen på en protestlista mot utsläppen. Det är hedervärt i sig men det krävs mer konkreta åtgärder än en protestlista. Kommunen löser problemet med att flytta utsläppspunkten 1,2 km ut i vattnet, istället för att titta på en mer långsiktig åtgärd, vilket skulle vara att dimensionera upp nätet för att klara belastningen.

Det är felkopplade rör som har lett till att avloppsvatten förorenar Bällstaån, både från toalettvatten och möjligtvis industriavfall. I somras läste vi också om hur NSVA i Helsingborg bräddar avloppsvattnet vid för höga belastningar, precis som Värmdö kommun har gjort. Och som miljöchefen påpekar är det ett jättejobb att hela tiden konstant förbättra och bygga ut systemet. Det är ett tidskrävande men också kostsamt arbete.

Enligt en studie som Svenskt Vatten har gjort så skulle det krävas 22 miljarder att säkra den långsiktiga hållbarheten av Sveriges kommunala vatten- och avloppstjänster. Idag ligger investeringen på 12 miljarder årligen och VA-taxan skiljer sig i kommunerna. Kostnaden för dricksvatten och rening av avloppsvatten ligger på i snitt 4 öre/liter. För en normalvilla ligger medelvärdet för brukningsavgiften på 7081 kr per år.

Dagens VA-taxa är så låg att den inte räcker till underhåll av ledningsnätet eller att identifiera felkopplingarna som leder regnvatten ned i spillvattennätet i den takt som krävs. Den räcker definitivt inte till att bygga pumpstationer som kan hantera de kraftiga skyfall som klimat-förändringarna har börjat leda till.

För mig är det en självklarhet att varje individ har ett ansvar att inte förorena eller skräpa ner natur och miljö med respekt för grannar och kommande generationer. Frågan vi alla ska ställa oss är hur mycket rent dricksvatten i kranen och en levande Östersjö med bad och fiskemöjligheter egentligen är värt? För det innebär att acceptera, och kräva en VA-taxa som täcker behovet om man är ansluten till det kommunala spillvattennätet och självklart också se till att det enskilda avloppet uppfyller alla krav och underhålls om man ej är ansluten.

Vatten är en livsviktig resurs som vi har börjat ta mer och mer för givet, både kvalitet och mängd. Att rena vatten och ta tillvara på näringsämnen är idag möjligt, tekniken finns men investeringen krävs. Och det är allas ansvar.

Fredrik Wangler, vd Ecofiltration Nordic AB

Läs mer i kategorin: Aktuellt