Ecofiltration i förstudie ihop med Statens fastighetsverk för fosforåtervinning

Ecofiltration Nordic AB har fått i uppdrag av Statens fastighetsverk (SFV) att utvärdera fosforläckaget på tre gårdar, en i Strängnäs, en på Lovön och en i Bogesund. Ecofiltration kommer att utvärdera läckorna genom en förstudie och föreslå lämpliga åtgärder med sitt reaktiva filtermaterial Polonite. Förhoppningen är att kunna gå vidare med föreslagna installationer och begränsa fosforläckaget från de tre gårdarna.

Hur stor fosforreduktionen kan bli ska förstudien visa, men framförallt är det mättade filtermaterialet intressant, som förhoppningsvis kan återanvändas som gödningsmedel på närliggande åkrar. Det mättade filtermaterialet släpper ifrån sig den uppfångade fosforn långsamt, i samma takt som växterna tar upp näringsämnet, jämfört med mineralgödsel.

– Förstudien är viktig för att kunna utvärdera hur stora läckorna är och var de finns, och på så sätt stoppa fosforläckaget där det är som störst innan det fortsätter ut i vattendrag och vidare ut i hav och sjöar, säger Thomas Hjelm, affärsutvecklare på Ecofiltration Nordic AB. Förhoppningsvis kan vi också möjliggöra ett kretslopp med fosfor, ett ändligt näringsämne som behöver nyttjas på rätt sätt.

Fosfor är en ändlig naturresurs som främst används som näringsämne i livsmedelsproduktion. Fosfor ihop med kväve är stora källor och orsaker till övergödning av hav och sjöar.

För mer information vänligen kontakta:

Alexandra D Stark
Kommunikations- och marknadsansvarig
Telefonnummer: 0723-23 33 87
E-post: alexandra.stark@ecofiltration.se

Läs mer i kategorin: Aktuellt