Årsstämma i Bioptech AB (publ)

Kallelse till bolagsstämma i Bioptech AB (Publ). Aktieägarna i Bioptech AB (publ). (org nr. 556706-9835) kallas härmed till bolagsstämma onsdagen den 14 maj 2013, kl. 10.30 i Innovationsbrons lokaler, Vasagatan 11, 12tr Stockholm.

Anmälan Aktieägare som vill deltaga i stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 23 april 2013, dels anmäla sig hos bolaget senast den 4 maj kl. 16.00 per post under adress: Dalagatan 23, 113 24  Stockholm eller genom e-post info@ecofiltration.se/wp. Vid anmälan skall uppges namn, aktieinnehav, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan.

För att äga rätt att deltaga på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB.  Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast 23 april, 2013 vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av förslaget till dagordning 5. Val av en eller flera justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 8. Beslut angående: a. fastställelse av resultaträkning och balansräkning b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisor 10. Val av styrelse och i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter 11. Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen 12. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

A. Ändring av bolagsordning B. Bemyndigande till nyemission

 

Stockholm i april 2013 Bioptech AB (publ). Styrelsen

Läs mer i kategorin: Aktuellt